Προσωπικά δεδομένα

Πολιτική Απορρήτου

1.0 Προσωπικά δεδομένα

1.1 Κατά τη χρήση του portal είναι πιθανό να ζητηθεί από τους χρήστες στοιχεία που τους αφορούν( όνομα,επάγγελμα,ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κ.α.) προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες.

1.2 Η εταιρεία δύναται να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Πρέπει να διευκρινιστεί σε αυτό το σημείο πως η εταιρία δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των χρηστών της. Συνεπώς τα προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται σε οποιοδήποτε σημείο του portal προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της εκάστοτε αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από κάποιον τρίτο χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις τον Ν.2472/1997 και Ν.3471/2006 που διέπουν την προστασία και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά μετά των ανάλογων ενημερώσεων-τροποποιήσεων. Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένοι στο portal και διαγράφονται σε εύλογο χρόνο από την διαγραφή τους από αυτό.

1.3 Τα προσωπικά στοιχεία, ή μέρος αυτών, που δηλώνονται στο portal χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό για την εκπλήρωση του σκοπού των υπηρεσιών που παρέχονται. Το portal έχει την ρητή συγκατάθεση των καλλιτεχνών-εκθετών που αναρτούν σε αυτό να μεταβιβάσει στοιχεία τους σε υποψήφιους ενδιαφερόμενους που θα τα ζητήσουν για να εκπληρώσει τον σκοπό ηλεκτρονικής επικοινωνίας των δύο μερών και πάντα υπό τις προϋποθέσεις του Ν.3471/2006. Στοιχεία του αρχείου δύναται να κοινοποιηθούν επίσης στις αρμόδιες δικαστικές , αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές μετά από νόμιμο αίτημά τους δυνάμει των εκάστοτε ισχυόντων νομοθετικών διατάξεων. Το παραπάνω δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση το δικαίωμα του χρήστη για ενημέρωση και αντίρρηση που προβλέπεται από τις διατάξεις των Ν.2472/1997 και Ν.3471/2006 περί του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών για τα προσωπικά δεδομένα.

2.0 Δικαιώματα πρόσβασης,διόρθωσης και διαγραφής προσωπικών δεδομένων

2.1 Ο χρήστης έχει ανά πάσα στιγμή την δυνατότητα πρόσβασης και διόρθωσης-μετατροπής των προσωπικών δεδομένων του, τα οποία ο ίδιος έχει καταχωρήσει κατά την εγγραφή του στο portal μέσω της πρόσβασης στον λογαριασμό του (account).

2.2 Περαιτέρω, ο χρήστης που επιθυμεί να διαγραφεί από μέλος του portal δύναται να ζητήσει οποιαδήποτε στιγμή και την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από αυτό επικοινωνώντας με τον διαχειριστή του portal και παρέχοντας τις πληροφορίες που θα του ζητηθούν.